Open Educational Resources (OER)

  1. Wikimedia ist Partner des OER-Festivals 2017 #OERde17